top of page
AdobeStock_32069160.jpeg

அகதிகளுக்கான பதிவு

பதிவு அகதிகள்:

நீங்கள் இலங்கையிலிருந்து அகதியாக இருந்தால், உங்கள் விவரங்களுடன் இங்கே பதிவு செய்யவும்.

நீங்கள் வெற்றிகரமாக பதிவு செய்துள்ளீர்கள் !!!

bottom of page